Купете е-винетка: bgtoll.bg

Модернизация на виадукти от АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“

Проект BG161PO004-2.0.01-0021 „Модернизация на виадукти от АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“: АМ „Тракия“ при км 61+327, АМ „Тракия“ при км 67+027, АМ „Хемус“ при км 30+874“
 

Проектът включва финансиране на изработването на проектна документация и изпълнението на строително-монтажни работи, с които се осигурява привеждането на виадуктите при км 61+327 и км 67+027 на АМ „Тракия“, и при км 30+874 на АМ „Хемус“ в съответствие с действащите нормативни документи и изисквания за натоварване, земетръсна устойчивост и възстановяване на носимоспособността, експлоатационната годност и удължаване живота на съоръженията, като част от трансевропейската транспортна мрежа на територията на Република България.

С изпълнението на проекта се постигат следните резултати: модернизирани са 3 бр. виадукти с обща дължина 1,526 км с автомагистрален габарит, като всяка една от независимите конструкции е с ширина на пътното платно 11,5 м.

Специфичните цели на проекта са:

  • по-добра функционалност на националната и транс-европейската пътна мрежа чрез увеличаване на скоростта и съкращаване на времето за пътуване;
  • намаляване броя на произшествията и осигуряване на безопасно и комфортно пътуване в резултат на подобрената инфраструктура;
  • поемане на прогнозното увеличение на пътници и товари (международни и локални), произтичащи от развитието на района и националната икономика чрез увеличаване капацитета на коридора;
  • намаляване на задръстванията, нивата на шума и замърсяването на околната среда;
  • подобряване на базовата инфраструктура като условие за подобряване качеството на живот, физическата и жизнената среда, допринасящо за устойчиво развитие в резултат на модернизираната инфраструктура;
  • повишаване на конкурентноспособността на икономиката за постигане на висок и устойчив растеж;
  • развитие и подобряване на пътната мрежа и привеждането й в съответствие с европейските норми и стандарти;
  • интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на ЕС.

Общата стойност на проекта по договор за безвъзмездна финансова помощ №ДОПТ-49/29.12.2015 г. е 31 395 969,71 лева.

Дата на приключване на договора за безвъзмездна финансова помощ: 31.01.2016 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg