Купете е-винетка: bgtoll.bg

Осигуряване финансиране за изплащане на месечни възнаграждения на служители в Агенция „Пътна инфраструктура“, които изпълняват функции свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт и транспортна и транспортна инфраструктура“ 2014

Проект № BG16M1OP001-5.001-0005 „Осигуряване финансиране за изплащане на месечни възнаграждения на служители в Агенция „Пътна инфраструктура“, които изпълняват функции свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт и транспортна и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и за успешното приключване на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.“

Целта на проекта е да се осигурят финансови средства за възнаграждения и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители от дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 “ (ИПОПТТИ), чиито функции са пряко свързани с управлението на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., както и за успешното приключване на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Проектът цели да осигури финансови средства за месечните възнаграждения и дължимите за тях задължителни осигурителни вноски от страна на работодателя за служителите, ангажирани в Дирекция ИПОПТТИ, изпълняваща функции по усвояване на средства по структурните фондове в съответствие с Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.

Общата стойност на разходите по проекта е 2 882 221,02 лева, от които 85 % се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие по Ос 5 на Оперативна програма „Траспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и 15 % - от национално съфинансиране.

Договор за безвъмездна финансова помощ (ДБФП): ДОПТТИ-13/11.08.2016 г.

Начална дата на ДБФП: 11.08.2016 г.

Крайна дата на ДБФП: 30.06.2019 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg