Купете е-винетка: bgtoll.bg

Информация за гражданите

Основна задача при управление на средствата от Европейския съюз е защитата на финансовите интереси на общността срещу: „измами“, „нередности“, „корупция“ и „конфликт на интереси“, чрез прозрачност на процедурите за управление и контрол на предоставените  финансови средства при изпълнение на европейските програми.

Съдържание на понятията „нередност/измама" към „Наредбата за администриране на нередности по европейски структурни и инвестиционни фондове“, приета с ПМС №173/16г.:

 

„Нередност", съгласно определението, дадено в чл. 2 (36) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета - означава: „Всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза“.

Измама, съгласно чл.1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските Общности, а именно:

Под „измама” следва да се разбира всяко умишлено действие, свързано с:

- използването или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на средства от общия бюджет на Европейската Общност или бюджетите, управлявани от Европейската Общност или от нейно име;

- прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната точка;

- разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.

Сигнал за нередност, е постъпила, включително от анонимен източник, информация за извършена нередност. За да представлява сигнал за нередност, тази информация като минимум следва да дава ясна референция за конкретния проект, финансиращата програма, административно звено и описание на съмнение за нередност;

Всички форми на корупция, както и „конфликт на интереси“, попадат в обхвата на понятието „нередност", „измама".

Сигнали могат да бъдат подавани директно до следните институции:

  • Рководителя на Управляващия орган /МРРБ, МТИТС/;
  • Ресорния замесник-министьр или ръководителя на ведомството;
  • Директора на дирекция АФКОС;
  • Европейска служба за борба с измамите /ОЛАФ/ към Европейската комисия.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg