Купете е-винетка: bgtoll.bg

Важна информация относно издаването на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи пътна помощ

В Държавен вестник, бр. 60 от 07.07.2020г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози /ЗИД ЗАП/. Съгласно § 58, т. 14 от Преходните и заключителни разпоредби на закона, чл. 148в от Закона за движение по пътищата се отменя. Видно от § 24 от ЗИД ЗАП в Глава трета се създава Раздел IV Пътна помощ. Съгласно чл. 24е, ал. 3 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи пътна помощ.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg