Купете е-винетка: bgtoll.bg

Проект ''Повишаване на професионалните умения и компетентността на служителите в териториалните звена на Агенция „Пътна инфраструктура“ в Южна България“

                                     

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ е бенефициент на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020. Проектът „Повишаване на професионалните умения и компетентността на служителите в териториалните звена на Агенция „Пътна инфраструктура“ в Южна България“ се финансира по процедура BG05SFOP001-2.019 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Стойност на проекта: 194 270,40 лв., от които 165 129,84 лева от Европейския социален фонд и 29 140,56 лева национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: 18 месеца

Начало: 04.06.2020 г.

Край: 04.12.2021 г.

Цели на проекта:

Повишаване на професионалните умения и компетентността на служителите в териториалните звена на Агенция „Пътна инфраструктура“ в Южна България.

Проектът има за цел да подпомогне Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) в процеса по повишаване на професионалната компетентност, уменията и мотивацията на служителите, работещи в териториалните звена на Агенцията в Южна България, чрез осъществяване на специализирани обучения по теми, пряко свързани със специфичните за териториалните звена на АПИ дейности и процеси. В рамките на проекта ще бъдат проведени обучения по четири теми, подбрани на основата на анализ на най-важните специфични функции и дейности на звената, за които е необходимо повишаване на квалификацията, професионалната компетентност и познаването на добри практики.

Целеви групи:

Служителите от териториалните специализирани звена на Агенция „Пътна инфраструктура“ - Областните пътни управления (ОПУ) и Националното тол управление (НТУ) в Южна България – Областни пътни управления София, Благоевград, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол, Бургас, Стара Загора, както и служители от НТУ сектори София, Пловдив, Благоевград, Хасково, Бургас

Дейности по проекта:

Дейност 1 – Обучение на тема „Осъществяване на контрол върху изпълнението на различните ремонтни дейности и отчитането на видовете работи“

Дейност 2 – Обучение на тема „Основни принципи при преасфалтиране и изкърпване на пътните участъци“

Дейност 3 – Обучение на тема „Инспекции за пътна безопасност съгласно Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури“

Дейност 4 – Обучение на тема „Специфики при провеждането на административнонаказателна дейност по Закона за административните нарушения и наказания от териториалните звена на АПИ“

Очаквани резултати:

Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за повишаване на специализираните знания, професионалните умения, компетентността и мотивацията на служителите в ОПУ и НТУ към Агенция „Пътна инфраструктура“ в Южна България, като по този начин ще се повиши качеството на обслужване на гражданите и бизнеса.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg