Начало » Пътни такси и разрешителни » Удостоверения за извършване на пътна помощ

Удостоверения за извършване на пътна помощ

Изискуеми документи за издаване на удостоверенията за регистрация за извършване на пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване:

1. Молба от лицето със законна представителна власт до изпълнителния директор на Агенция “Пътна инфраструктура” за издаване на удостоверение за регистрация по чл. 148в от Закона за движението по пътищата.

2. Нотариално заверено копие от съдебно решение за регистрация по реда на Търговския закон (актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията) или нотариално заверено копие от документ за регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или от документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

3. Удостоверение за актуално състояние (актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията) – оригинал или нотариално заверено копие.

4. Декларация от лицето, което представлява фирмата, за липса на открита процедура за обявяване в несъстоятелност.

5. Списък на превозните средства, с които ще се извършва пътната помощ, включително:

5.1. Нотариално заверено копие от свидетелството за регистрация на превозното средство.

5.2. Нотариално заверено копие за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозните средства, валидно към датата на подаване на молбата за издаване на удостоверение за регистрация.

5.3. Нотариално заверено копие на договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на наема или лизинга не по-малък от една година в случаите когато лицето не ползва само собствени автомобили, валиден към датата на подаване на молбата за издаване на удостоверение за регистрация. В договора да се впише, че автомобила ще се ползва за извършване на пътна помощ.

6. Документ, удостоверяващ правата на кандидата като абонат на телефонния номер за повикване на пътна помощ.

7. Лични данни на Управителя (трите имена, л.к. и ЕГН)

8. Телефон за връзка с Управителя.
9. Копие от документ за платена такса за издаване Удостоверение за извършване на пътна пътна помощ - 15.00 лева, която се плаща по сметка на АПИ -             IBAN BG66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC BNBGBGSD.

Всички документи се подават в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура” (гр.София, пл.”Македония”3), отдел „Деловодство”, или се изпращат по пощата с обратна разписка.

Получаване на удостоверението става лично от Управителя или от лице, упълномощено от него с  нотариално заверено пълномощно.