ОП Ид.No
58
Обект на поръчката
04.02.2015 13:43:46
Услуга
Предмет на поръчката
04.02.2015 13:43:46
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: ”Модернизация на съществуващото трасе на Път І-8 „Калотина-СОП”, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Участък 1 от км 1+000 до км 15+500; Обособена позиция 2: Участък 2 от км 15+500 до км 32+447
Ред за провеждане
04.02.2015 13:43:46
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
04.02.2015 13:43:46
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
04.02.2015 13:43:46
78 от 12.06.2014
Обявление/Публична покана
04.02.2015 13:43:46
608361 от 12.06.2014
Документация
04.02.2015 13:43:46
 
04.02.2015 13:43:46
383.2 MB
04.02.2015 13:43:46
358.73 MB
Разяснения по документация за участие
04.02.2015 13:43:46
53-00-7361 от 26.06.2014; 53-00-7562 от 01.07.2014; 53-00-8111 от 14.07.2014; 53-00-8426 от 18.07.2014
04.02.2015 13:43:46
0.12 MB
04.02.2015 13:43:46
0.07 MB
04.02.2015 13:43:46
0.14 MB
04.02.2015 13:43:46
0.18 MB
Номер на преписка в АОП
04.02.2015 13:43:46
00044-2014-0046
Срок за получаване на офертите
04.02.2015 13:43:46
24.07.2014 17:00
Гаранция за участие
19.02.2015 14:53:12
0.01 MB
Решение за прекратяване
04.02.2015 13:43:46
25 от 04.02.2015