Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски помещения - публична държавна собственост, управляване от ОПУ - Кърджали

22.05.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал.1 от ППЗДС, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл.13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-1134/23 от заседание, проведено на 02.05.2023г.

                                          

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от самостоятелен обект в сграда - частна държавна собственост, с идентификатор 40909.108.249.1.84, с площ от 100 кв.м, находяща се в град Кърджали, бул. „Беломорски“ № 8, жилищен блок № 2, партерен етаж.

          Наемна месечна цена – 255.00 (двеста петдесет и пет) лева на месец без ДДС или 306.00 (триста и шест) лева с ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Цена на тръжната документация – 10,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 40,00 (четиридесет) лв.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 17:00 ч. на 26.06.2023г.

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 27.06.2023г. в Административната сграда на Областно пътно управление –Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 79.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 11.07.2023г. от 10:00ч. в Административната сграда на Областно пътно управление – Кърджали на адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” № 79, при същите условия.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление –Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 79, след представяне на платежен документ за платена цена по банков път по сметка:

IBAN   BG 26 UNCR 7527 3182 4493 01

BIC  код за Уни Кредит Булбанк : UNCRBGSF

 

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN   BG 85 UNCR 7527 3382 4493 38

BIC  код за Уни Кредит Булбанк : UNCRBGSF

 

За допълнителна информация: тел. 0361/62305

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg