Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Асфалтови настилки“ в Институт по пътища и мостове – София

23.12.2021

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

                              

             

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

 

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Асфалтови настилки“ (АН), в Институт по пътища и мостове (ИПМ) – София, в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ),

 

            1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

            -  Висше образование, Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър

            - Професионален опит:  не се изисква, и/или придобит V младши ранг.

 

            2.  Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление: Технически науки – строителен инженер, специалист пътно строителство.
  • Владеене на чужд език
  • Компютърна грамотност: Microsoft Office, Internet.
  • Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
  • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
  • При назначаване индивидуалния размер на основната месечна заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 700 до 2600 лв, съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Агенция „Пътна инфраструктура“,  в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено, в което е ситуирана.

 

            3.  Кратко описание на длъжността:

    - Подпомага началник отдел АН  в реализиране целите на ИПМ  във връзка с разработването на възложените теми и задачи, разработването и актуализирането на нормативната база в пътното строителство – областта на асфалтовите настилки и минерални смеси.

     - Изпълнява дейности, свързани с научна, изследователска и приложна дейност в областта на пътното строителство по отношение на асфалтовите настилки.

- Лабораторна дейност по изпитване на асфалтови смеси и минерални материали, съгласно нормативните документи, българските стандарти и вътрешните правила за работа в АПИ и ИПМ.

- Контролира за качеството на влаганите при ремонта на пътищата и пътните съоръжения материали.

- Грижи се за съхраняването на съгласувани рецепти, становища, доклади, формуляри по качество и записи в отдела.

- Оказва техническа помощ на място, свързана с вземане на проби от пътната настилка за изпитване.

 

4.  Начин на провеждане на конкурса:

             - Тест;

             - Интервю.

 

5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

-    Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката) - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

-    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг        (ако има такива): трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

-    Копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;

-    Копие на документ, доказващ владеене на чужд език, при наличие на такъв.

 

Документите се подават лично или чрез пълномощник или може да се подават по електронен път на e-mail: v.mancheva@api.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. В случай, че документите се подават по електронен път,  информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път.    

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

 

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден. тел. за връзка: 02/9173 348.

 

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

 

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.

23.12.2021 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg