Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ – Пловдив при АПИ

15.12.2021

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            Агенция „Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) ,

 

 

 О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

за длъжността „главен юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в отдел „Административно обслужване“ (АО) в Областно пътно управление (ОПУ) – гр. Пловдив, при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), определена за заемане по служебно правоотношение,

 

                   1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-  Висше образование, образователно-квалификационна степен – магистър;

-   Специалност: право, с придобита юридическа правоспособност;

-  Професионален опит: 3 години съгласно КДА и/или минимален ранг IV младши.

 

                   2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 

              Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

               Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

               При назначаване, индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 730 лв. до 2900 лв., съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Агенция „Пътна инфраструктура“ в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено в което е ситуирана.

 

                 3. Кратко описание на длъжността:

-   Осигурява правилното функциониране на администрацията на ОПУ, съгласно действащата нормативна уредба в областта на административното и правно обслужване;

-   Подпомага директора на ОПУ при организирането на дейностите, свързани с правното обслужване, в това число процесуално представителство на ОПУ – Пловдив при условията на чл. 31, ал. 2 от ГПК при съдебни, арбитражни, административни органи и особени юрисдикции;

-   Защитава интересите на ОПУ пред граждани и институции, свързани пряко с функционалните задължения и компетенции за длъжността;

-            Разработва документацията по Закона за обществени поръчки (ЗОП), като привлича технически лица, които са компетентни да изготвят техническа документация, необходима и касаеща поръчките. Участва в комисии по ЗОП;

-   Осъществява процесуално представителство на ОПУ Пловдив и АПИ след упълномощаване и изготвяне на становища до съда по жалби срещу индивидуални административни актове и осъществява защита по други дела пред съдилищата.

                   4. Начин на провеждане на конкурса:

                   - Тест;

                   - Интервю.

 

                   5. Необходими документи за участие в конкурса:

                   Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

                   Към заявлението се прилагат:

-  Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката) - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

-    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

-             Копие на удостоверение за юридическа правоспособност;

-             Копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв.

 

                   Документите се подават лично или чрез пълномощник или може да се подават по електронен път на e-mail: p.kireva@api.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

                   Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път.

 

                   Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

 

                   До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

                   6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден. тел. за връзка: 02/9173290.

 

                   7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

                   8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.

 

15.12.2021 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg