Купете е-винетка: bgtoll.bg

840 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони

За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони изграждането на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях.

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

     Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 2, б. а

     Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 8

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

      Управителен съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или от упълномощено от Управителния съвет длъжностно лице от агенцията за републиканските пътища.

Звена за административно обслужване, приемащи документи и предоставящи информация за хода на преписката:

     Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областни пътни управления – адрес, електронен адрес, телефони за връзка и работно време – в раздел „Административни услуги“ в края на информацията са посочени данните на централна администрация и всички Областни пътни управления.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

     Вътрешни указания по прилагане на Наредбата за специално ползване на пътищата

    

Образци на формуляри, които се попълват за предоставяне на административната услуга

     Искане от заинтересованото лице (юридическо/физическо) за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Образци

Начин на заявяване на услугата

     Искането се адресира до директора на съответното Областно пътно управление, на територията, на коeто е инвестиционното намерение.

Искане и придружаваща документация се приемат:

- на гише в звено за административно обслужване в съответното Областно пътно управление, на територията, на коeто е инвестиционното намерение;

- по пощата;

- устно, на гише в звено за административно обслужване в съответното Областно пътно управление, на територията, на коeто е инвестиционното намерение;

- на електронна поща delovodstvo@api.bg (само искането, като приложенията се изпращат по пощата или на гише в звено за административно обслужване в съответното Областно пътно управление, на територията, на коeто е инвестиционното намерение).

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

     Ниво на предоставяне: I-во ниво - предоставяне на онлайн информация за административни услуги – начини и места на заявяване на услугите, срокове и такси

     Услугата се заявява и по електронен път на адрес: delovodstvo@api.bg (само искането, като приложенията се изпращат по пощата или на гише в звено за административно обслужване в съответното Областно пътно управление, на територията, на коeто е инвестиционното намерение).

Срок за предоставяне: 30 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     2 години

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

        В зависимост от вида на обекта се събира еднократна такса, съгласно чл. 19, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.                                                                                           

Услугата може да бъде заплатена по банков път

   

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

     Министър на регионалното развитие и благоустройството

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

    Индивидуалният административен акт се обжалва при условията и по реда на  Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

     Електронен адрес за предложения: info@api.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

По пощата, в Областни пътни управления или в Агенция „Пътна инфраструктура“

 Предметна област:

- Режим - разрешителен;

- Издава се Разрешение;

- Стопанска дейност: Транспорт.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg