Купете е-винетка: bgtoll.bg

1504 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения

За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и в обслужващите зони изграждането на рекламни съоръжения.

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

     Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 1, б. б

     Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 13

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

      Управителен съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или от упълномощено от Управителния съвет длъжностно лице от агенцията за републиканските пътища.

Звена за административно обслужване, приемащи документи и предоставящи информация за хода на преписката:

     Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областни пътни управления – адрес, електронен адрес, телефони за връзка и работно време – в раздел „Административни услуги“ в края на информацията са посочени данните на централна администрация и всички Областни пътни управления.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на  индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

     Вътрешни указания по прилагане на Наредбата за специално ползване на пътищата

 

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

 

    - Искане от заинтересованото лице (юридическо/физическо) за издаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламно съоръжение.

    - Декларация - съгласие съгласно чл. 14, т. 3 от Наредбата за специално ползване на пътищата (попълва се само в случай, когато се използва одобрен типов проект от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за конструкция на рекламно съоръжение)

Образци

Начини на заявяване на услугата

     Искането се адресира до директора на съответното Областно пътно управление, на територията, на коeто е инвестиционното намерение.

Искане и придружаваща документация се приемат:

- на гише в звено за административно обслужване в съответното Областно пътно управление, на територията, на коeто е инвестиционното намерение;

- по пощата;

- устно, на гише в звено за административно обслужване в съответното Областно пътно управление, на територията, на коeто е инвестиционното намерение;

- на електронна поща delovodstvo@api.bg (само искането, като приложенията се изпращат по пощата или на гише в звено за административно обслужване в съответното Областно пътно управление, на територията, на коeто е инвестиционното намерение).

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

     Ниво на предоставяне: I-во ниво - предоставяне на онлайн информация за административни услуги – начини и места на заявяване на услугите, срокове и такси

     Услугата се заявява и по електронен път на адрес: delovodstvo@api.bg (само искането, като приложенията се изпращат по пощата или на гише в звено за административно обслужване в съответното Областно пътно управление, на територията, на коeто е инвестиционното намерение).

Срок за предоставяне: 15 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     6 месеца

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

    За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 100 лв.,     съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.  

Услугата може да бъде заплатена по банков път

    

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

     Министър на регионалното развитие и благоустройството

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

    Индивидуалният административен акт се обжалва при условията и по реда на  Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

     Електронен адрес за предложения: info@api.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

По пощата, в Областни пътни управления или в Агенция „Пътна инфраструктура“

Предметна област:

- Режим - разрешителен;

- Издава се Разрешение;

- Стопанска дейност: Транспорт.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg